SV Regulation

กติกาการประกวดสุนัขเยอรมันเชพเพ็อด

โดย SV

Zuchtschauordnung (SV Germany)

SV คืออะไร?

 

SV ย่อมาจาก Verein für deutsche Schäferhunde หรือ สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี ก่อตั้งโดย แม็กซ์ วอน สเตฟานิซ ในปี 1899 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสมาคมต้นกำเนิดของของสายพันธุ์นี้เลยทีเดียว

🡪คลิกอ่านเพิ่มเติม เรื่องประวัติความเป็นมาสุนัขใช้งานสากล (IGP)

สมาคม SV นั้นก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ซึ่งเฮดควาเตอร์ของ SV ได้กำหนด  “กติกาการประกวดสุนัขสายพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (Conformation Show)” เอาไว้  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทของงานประกวด

 1. งานประกวดระดับท้องถิ่น (Local club conformation shows) หรือ ในภาษาเยอรมัน “Ortsgruppen”
 2. งานประกวดระดับภูมิภาค (Regional organizations) หรือในภาษาเยอรมัน “Landesgruppe” ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงงานประกวดที่เกิดจากการรวมตัวของ Local club หลายๆคลับ 
 3. การประกวดพิเศษเฉพาะของสายพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นหนึ่งในพาร์ทของการประกวดทุกสายพันธุ์ (All-breed) ซึ่งจัดโดย VDH
 4. German Sieger Show 

 

 1. งานประกวดระดับท้องถิ่น (Local club conformation shows) หรือ ในภาษาเยอรมัน “Ortsgruppen”

ชมรม หรือคลับผู้จัดงาน ต้องได้รับการอนุมัติการจัดงานจาก SV ผ่านทางสำนักงานของแต่ละภูมิภาค (Landesgruppe) ซึ่งสถานที่จัดงานและตารางการประกวด ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานของภูมิภาค (Landesgruppe) เช่นกัน และในส่วนของกรรมการตัดสินนั้นให้คัดเลือกโดยชมรม หรือ คลับผู้จัดงาน (ซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด) อีกทั้ง SV ยังกำหนดไว้ว่า ชมรม หรือคลับผู้จัดงานต้องมีประกันภัย (insurance) สำหรับองค์กรของตนไว้ด้วย 

ชมรม หรือคลับผู้จัดงานมีหน้าที่รับผิดชอบ จัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ SV ซึ่งรวมถึงการจัดหาพื้นที่การแข่งขัน และพื้นที่มอบรางวัล 

 

 1. งานประกวดระดับภูมิภาค (Regional organizations) หรือในภาษาเยอรมัน “Landesgruppe”

SV Landesgruppe แต่ละภูมิภาค มีหน้าที่จัดงานประจำปี ซึ่งสามารถมอบหมายให้คลับในพื้นที่ของตนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานได้ (อาจมอบหมายบางหน้าที่ หรือให้รับผิดชอบทั้งหมด) สำหรับวันที่จัดงาน สถานที่ และกรรมการในการตัดสิน ต้องกำหนดโดยระดับภูมิภาค และผ่านการอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ของ SV แล้ว ซึ่งผู้จัดงานต้องมีประกันภัยสำหรับองค์กรของตน (insurance) เช่นเดียวกับระดับท้องถิ่น

 

 1. การประกวดพิเศษเฉพาะของสายพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นหนึ่งในพาร์ทของการประกวดทุกสายพันธุ์ (All-breed) ซึ่งจัดโดย VDH

ในการจัดงานประกวดสายพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ซึ่งจัดโดยระดับท้องถิ่น และ ภูมิภาคนั้น สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประกวดที่จัดโดย VDH (งานประกวดสุนัขรวมทุกสายพันธุ์) ได้ ด้วยการกำหนดเป็นโชว์พิเศษ หรืออาจเลือกจัดเป็นงานอิสระแยกออกมา ซึ่งจะใช้กฎการจัดงานเช่นเดียวกันกับการจัดงานระดับท้องถิ่น และภูมิภาค อย่างไรก็ตามกรรมการผู้ตัดสินงานประกวดพิเศษนี้ นอกจากเป็นกรรมการของ SV ยังต้องเป็นกรรมการที่ได้รับการรับรองจาก VDH ด้วย

 

 1. German Sieger Show 

เป็นงานระดับใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดบSV เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานนี้เอง ยกตัวอย่างงานดังๆในประเทศเยอรมัน เช่น งาน Hauptzuchtschau งานBundessiegerzuchtschau เป็นต้น ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักของงานนี้ คือ เฮดควอเตอร์ของ SV อย่างไรก็ตาม สามารถมอบหมายงานบางส่วนให้องค์กรระดับภูมิภาค (Landesgruppe) ผู้รับผิดชอบพื้นที่ๆ (region) ทาง SV เลือกเป็นสถานที่จัดงานประกวดช่วยเหลือได้

สำหรับรางวัล วันที่ และเวลาในการจัดงานประกวดนั้นกำหนดโดย เฮดควอเตอร์ ในส่วนคณะกรรมการตัดสินนั้น กำหนดไว้ว่าต้องเป็นคณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร SV เท่านั้น โดยในประเทศเยอรมัน จะมีกำหนดรายละเอียดเฉพาะเจาะจงหรือ รายละเอียดพิเศษอื่น ๆ ระบุไว้ในเอกสารเผยแพร่ เช่นนิตยสาร“ Zeitung” ของ SV ใบปลิวประกาศ ฯลฯ

 

องค์กรผู้จัดงานประกวด

ในงานประกวดนั้นกำหนดให้ต้องมี แคตตาล็อกพิมพ์แจกผู้ร่วมงาน ซึ่งในแคตตาล็อกจะมีรายละเอียดสุนัขที่เข้าร่วมงานประกวดไว้ทุกตัว ระบุชื่อ หมายเลขทะเบียนตัว วันเกิด ชื่อและที่อยู่อาศัยของผู้เพาะพันธุ์ และเจ้าของ  

ซึ่งผู้จัดงานสามารถรับสุนัขเข้าประกวดต่อเมื่อ 

 • มีหมายเลขทะเบียน SZ หรือ เป็นหนึ่งในสมุดพ่อพันธุ์ (Studbook) ของสโมสรต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจาก SV
 • อายุมากกว่า 12 เดือน
 • ปราศจากโรค
 • ไม่อยู่ภายใต้การห้ามขึ้นทะเบียนลูกหลาน (สุนัขหรือพ่อแม่ของสุนัขไม่ได้รับอนุญาตให้ผสมพันธุ์)
 • เจ้าของสุนัขเป็นสมาชิกสมาคม SV
 • เจ้าของสุนัขไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีดำ

 

การแบ่งรุ่นของการประกวด 

ในงานประกวดสุนัขประเภทสวยงาม จะใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งในงานประกวดที่จัดติดกันหลายวัน กำหนดให้ใช้วันแรกเป็นวัน cut-off อายุ

 • รุ่น 12-18 เดือน (Youth หรือ Jugend)
 • รุ่น 18-24 เดือน (Young-dog หรือ Junghund)
 • รุ่น 24 ปีขึ้นไป (Working class หรือ Adult) โดยในรุ่นนี้ต้องแสดงหลักฐานผ่านการสอบอย่างน้อย SchH 1 หรือ HGH (Herdengebrauchshunde)

นอกจากการประกวดในแต่ละรุ่นแล้ว ยังมี “การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Breeder’s Group หรือ Zuchtgruppe)” ซึ่งกำหนดไว้ว่าจาก 1 กลุ่มที่ส่งประกวด ต้องมีสุนัขอย่างน้อย 3 ตัว และสูงสุดได้ที่ 6 ตัว โดยสุนัขทุกตัวต้องผ่านการประกวดในแต่ละรุ่นมาแล้ว และได้รับคะแนนอย่างน้อย “ดี” หรือ “Good (g)”  

สำหรับการประกวดประเภท Zuchtgruppe จะใช้ “ความสม่ำเสมอ” หรือ “Uniformity” เป็นเกณฑ์ในการประเมินร่วมกับคุณภาพสุนัขแต่ละตัว และที่สำคัญกรรมการจะประเมินว่าสุนัขเหล่านี้มาจากพ่อแม่จำนวนกี่ตัว กล่าวคือ ต้องการดูว่าฟาร์มนี้สามารถผลิตสุนัขได้สม่ำเสมอเพียงใดแม้จะเป็นลูกต่างครอกกัน หากมีกลุ่มผู้ผสมพันธุ์หลายกลุ่มเข้าร่วม ทางผู้จัดงานต้องมีการให้ตำแหน่งและการจัดอันดับ

 • สำหรับสุนัขอายุต่ำกว่า 12 เดือน 

มีข้อกำหนดพิเศษเฉพาะในประเทศเยอรมัน กำหนดให้ประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอดอายุ 9-12 เดือน หรือ “ Nachkommenschau” ต้องเป็นงานที่เชื่อมกับงานระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นของ SVเท่านั้น และต้องตัดสินโดยกรรมการ SV เท่านั้น 

 • สำหรับสุนัขอายุเกิน 6 ปี 

สามารถประกวดในรุ่น Veterans class ได้ อย่างไรก็ตามจะไม่ได้รับคำวิจารณ์ (Critique) ได้รับเฉพาะการจัดอันดับ และตำแหน่ง

การประเมิน

 • รุ่นลูกสุนัข (Puppy Class) หรือ ต่ำกว่า 12 เดือนลงไป จะมีเกณฑ์ตัดสินที่ต่างออกไปจากสุนัขรุ่นอื่นๆ 
 • “มีความหวังมาก” หรือ “Very Promising” (VP) ให้แก่สุนัขที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ทั้งหมด ไม่พบความผิดปกติทางกายวิภาค
 • “มีความหวังปานกลาง” หรือ “Promising” (P) ให้แก่สุนัขที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ แต่พบความผิดปกติทางกายวิภาคบางตำแหน่งอย่างชัดเจน
 • “มีความหวัง” หรือ “Less Promising” (LP) ให้แก่สุนัขที่พบความผิดปกติ มีจิตประสาทไม่มั่นคง มีลักษณะที่ไม่ตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์

โดยการตัดสินและคำวิจารณ์ (critiques) สำหรับรุ่นลูกสุนัข ไม่สามารถนำมาเทียบได้กับการประเมินในสุนัขรุ่น Adult

 • การประเมินในรุ่นอื่นๆ
 • “ดีเยี่ยม” หรือ “Excellent” (V): ผลการประเมินนี้ มีให้เฉพาะสุนัขในรุ่น Working class หรือ Adult 

ให้แก่สุนัขที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ทุกประการ มีจิตประสาทมั่นคง ไม่กลัวเสียงปืน ได้ตราประทับ “a” ในใบเพ็ดดิกรี และกรณีอายุมากกว่า 3 ปีครึ่ง ต้องได้รับการรับรองสายพันธุ์ (อนุญาตให้ใช้ผล Double P-1 (ฟันกรามแรก))

 • “ดีมาก” หรือ “Very Good” (SG): เป็นผลการประเมินอันดับสูงสุดที่เป็นไปได้ในคลาส Youth / Junghund (12-18 เดือน) และ young dog / Jugend (18-24 เดือน) ให้แก่สุนัขที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ทุกประการ 

โดยผลประเมินนี้มีน้ำหนักเทียบเท่ากับสุนัขในรุ่น Adult ที่ได้รับ “Excellent” (V) ที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคเล็กน้อยร่วมด้วยเท่านั้น (minor) รวมไปถึง หากมี overbite หรือ underbite อนุญาตให้มีได้เพียง 1 ซม. และอนุญาตให้ไม่มี P-1 และ incisor ได้ 

  • “ดี” หรือ “Good” (G) :ให้แก่สุนัขที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ที่พบความผิดปกติที่ชัดเจนทางด้านกายวิภาค  โดยอนุญาตให้ขาด P-1จำนวน 2 ซี่ หรือ P-1 จำนวน 1 ซี่ + incisor 1 ซี่ หรือ P-2 1 ซี่ หรือ P-3 1 ซี่ หรือ incisor 2 ซี่ หรือ P-2 1 ซี่ + incisor 1 ซี่ หรือ P-2 จำนวน1ซี่ + P-1 จำนวน 1 ซี่ หรือ P-2 จำนวน 2 ซี่  
  • “พอใช้” หรือ “Sufficient” (A):  ให้แก่สุนัขที่แสดงอาการกลัวเสียงปืน หรือไม่สามารถได้รับการประเมินที่สูงกว่านี้ได้ เพราะมีจิตประสาทไม่มั่นคง หรือ มีความผิดปกติทางสภาพจิตใจและสภาพทางกายวิภาค
 • “บกพร่อง” หรือ “Faulty” (M) 
 • “ไม่พอใช้/ไม่เป็นที่น่าพอใจ” หรือ “Insufficient/Unsatisfactory” (U): ให้แก่สุนัขที่กลัวเสียงปืน จิตประสาทไม่มั่นคง และมีลักษณะไม่ตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ รวมไปถึงสุนัขที่มี overbite หรือ underbite มากกว่า 1 ซม. ซึ่งสุนัขที่ได้รับการประเมิน "ไม่เพียงพอ" จะได้รับ "การห้ามการจดทะเบียนลูกหลาน"  หากได้รับการประเมินนี้แล้ว กรรมการผู้ตัดสินจะต้องทำเรื่องส่งรายงานไปทาง SV

 

ในงาน German Sieger Show จะมีการประเมินเพิ่มเติมเข้ามาคือ รางวัล “ดีเลิศ” หรือ “Excellent – Select” (VA)   ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้

 • สำหรับ VA Class มีเพียงสุนัขที่ได้ Körklasse-1 ในการจำแนกพันธุ์ (ได้รับคะแนนการสำรวจสายพันธุ์ "แนะนำ") เท่านั้นที่สามารถได้รับรางวัลนี้ โดยสุนัขต้องมีฟันสมบูรณ์ และได้รับ title SchH2 มาแล้ว นอกจากนั้นต้องเป็นลูกหลานของ Kkl-1 และเป็นลูกหลานของสุนัขที่ได้รับ working title 
 • ในกรณีที่เคยได้รับ VA ไปแล้ว และมาเข้าร่วมการประกวดเป็นครั้งที่ 2 จะต้องได้รับ title SchH3 มาแล้ว 

เจ้าของสุนัขมีสิทธิที่จะนำคำย่อตามผลการตัดสินนี้ พิมพ์ต่อท้ายชื่อสุนัขได้ในทุกโอกาส ซึ่งคำย่อสำหรับการประกวด (Conformation show) จะอยู่ด้านหน้า แต่สำหรับใช้งาน (Working) จะอยู่ด้านหลัง 

เช่น VA1 Vegas du Haut Mansard SchH3 Kkl1

และในคำย่อสำหรับประกวด จะมีลำดับให้ต่อท้ายคำย่อให้ เช่น VA1 แปลว่าได้รับ VA อันดับที่ 1 ในงานประกวดนั้นๆ 

เนื้อหาในบทความนี้เป็นกติกา SV สำหรับประเทศเยอรมัน ในการประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดนั้น สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.)

หมายเหตุ

P-1 หมายถึง Premolar-1 หรือฟันกรามน้อยซี่แรก

P-2 หมายถึง Premolar-2 หรือฟันกรามน้อยซี่ที่สอง

P-3 หมายถึง Premolar-3 หรือฟันกรามน้อยซี่ที่สาม

Incisor หมายถึง ฟันตัด

บทความนี้ดัดแปลงมาจาก Zuchtschauordnung (SV Germany) Conformation Show Rules By Fred Lanting

http://siriusdog.com/gsd-sv-german-conformation-show-rules/

https://hausambergshepherds.com/german-shepherd-dog-sv-ratings-explained/