Phase B. Obedience

Phase B. Obedience

ตอน ค. เชื่อฟังคำสั่ง

ขั้นตอนการทดสอบเชื่อฟังคำสั่ง IGP 1-3 

เป็นขั้นตอนใช้ทดสอบความสามารถในการเชื่อฟังคำสั่ง โดยสุนัขต้องทำตามคำสั่งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและรวดเร็วอย่างถูกต้องตามกติกาที่กำหนดอย่างละเอียด

ใน IGP 1 การทดสอบเชื่อฟังคำสั่งถูกแบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เริ่มต้นโดยการนำสุนัขรายงานตัวต่อกรรมการผู้คุมสอบ ซึ่งจะเดินพร้อมกับคู่สอบ เมื่อรายงานตัวเสร็จ กรรมการจะสั่งให้ตัวหนึ่งไปหมอบคอยเพื่อทดสอบการหมอบคอยของสุนัข 
 • สุนัขตัวที่สองไปยังจุดเริ่มต้น รอคำสั่งอนุญาตให้เดิน 
 • เมื่อเริ่มเดินไปอย่างน้อย 15 ก้าวจะมีการทดสอบจิตประสาทโดยผู้ช่วยกรรมการจะยิงปืน 2-3 ครั้ง สุนัขต้องไม่หลุดการควบคุม เมื่อเดินปกติครบ 50 ก้าวกลับตัวด้วยความรวดเร็ว และเดินปกติ 15 ก้าว
 • สั่งสุนัขชิดวิ่งด้วยความเร็วพร้อมสุนัข 15 ก้าวจากนั้นสั่งสุนัขชิดอีกครั้งพร้อมเดินช้าอย่างทันที 15 ก้าว จากนั้นสั่งชิดซ้ำเดินปกติ 15 ก้าวเลี้ยวขวาเป็นมุมฉาก 15 ก้าวหักเลี้ยวอีกครั้ง เดินจนครบ 15 ก้าวกลับตัวทันทีจากนั้นเดินปกติ 8 ก้าว จากนั้นต้องหยุดโดยไม่มีคำสั่ง สุนัขต้องนั่งทันทีโดยอัตโนมัติ ผู้จูงสุนัขเก็บมือแนบลำตัว รอสัญญาณกรรมอนุญาติให้เดินต่ออีก 8 ก้าวเดินหักมุมเลี้ยวซ้ายทันทีไปยังฝูงชน 
 • เมื่อถึงฝูงชนเดินผ่านฝูงชนโดยให้สุนัขอยู่เดินผ่านฝูงชนทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาวนเป็นเลข 8 จากนั้นหยุดที่กลางฝูงชนรอกรรมการอนุญาตให้เดินต่อ 
 • เมื่อกรรมการอนุญาตให้ออกจากฝูงชนแล้วเดินกลับมายังจุดเริ่มต้น
 • เมื่อประจำจุดเริ่มต้นแล้วรอสัญญาณกรรมการส่งสัญญาณให้เดิน เมื่อพร้อม เดิน 15 ก้าวสั่งสุนัขนั่งทันทีโดยผู้จูงไม่หยุด เมื่อสุนัขนั่งแล้วเดินออกจากสุนัข  15 ก้าวหันหลังกลับมา หยุดรอกรรมการอนุญาตให้เดินไปหาสุนัขในตำแหน่งด้านข้าง
 • เมื่อเข้าตำแหน่งสั่งสุนัขชิดเดิน 15 ก้าวสั่งสุนัขหมอบทันทีจากนั้นเดินออกจากจุดที่สุนัขหมอบ 30 ก้าว หันกลับมารอกรรมการอนุญาตให้เรียกสุนัขไปหาด้านหน้า รอสัญญาณกรรมการอนุญาตให้สั่งชิด เมื่อสั่งชิดแล้วเตรียมไปจุดรับดัมเบล (ระหว่างนี้กรรมการจะสั่งให้ผู้ควบคุมสุนัขที่หมอบอยู่ให้ไปรับสุนัขอีกตัวไปยังสุ่มเพื่อรอการเดินทดสอบ) 
 • เมื่อถึงจุดรับดัมเบล เลือกขนาดดัมเบลขนาด 650 กรัม จากนั้นไปยังจุดที่กรรมการกำหนดไว้ให้เพื่อโยนดัมเบลบนพื้นโดยต้องโยนดัมเบลไปข้างหน้าอย่างน้อย 10 เมตร จากนั้นรอกรรมการส่งสัญญาณให้สั่งสุนัขไปคาบดัมเบล สุนัขต้องคาบดัมเบลด้วยความรวดเร็วทั้งไปและกลับมาให้เจ้าของทันทีด้านหน้าตรงกลาง  รอกรรมการอนุญาตสั่งปล่อยดัมเบลจากนั้นสั่งชิดเพื่อไปจุดต่อไป
 • จุดต่อไปเป็นการคาบดัมเบลข้ามเครื่องกีดขวางผู้ฝึกประจำจุดที่กรรมการกำหนด โยนดัมเบลไปข้างหน้าข้ามเครื่องกีดขวางแผงกระโดดขนาดความสูง 1 เมตร กว้าง 150 เซนติเมตร  รอสัญญาณสั่งสุนัขกระโดดไปคาบดัมเบลด้วยความเร็วและคาบกลับมาด้วยความเร็วและไม่ชนแผงกระโดด เมื่อคาบกลับมาให้ต้องอยู่ตรงกลางด้านหน้าจากนั้นสั่งสุนัขชิดเพื่อนำดัมเบลไปคืนยังจุดรับจากนั้นเดินไปยังจุดต่อไป
 • เมื่อถึงจุดกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางตัว A สูง 180 เซนติเมตร สั่งสุนัขนั้งคอยด้านหน้าเครื่องกีดขวางตัว A ผู้ฝึกเดินอ้อมไปด้านหน้าแผงตัว A ระยะห่างอย่างน้อย  4 เมตร จากนั้นรอกรรมการส่งสัญญาณเรียกสุนัขข้ามมาหาสุนัขต้องข้ามมาหาทันทีและหยุดด้านหน้าตรงกลางผู้ฝึก รอกรรมการสั่งชิดเพื่อไปยังจุดเริ่มต้น
 • เมื่อประจำยังจุดเริ่มต้นเรียบร้อยกรรมการ อนุญาตให้เริ่มเดิน 10-15 ก้าวสั่งสุนัขไปข้างหน้าสุนัขต้องไปวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว จากนั้นรอกรรมการอนุญาตให้สั่งหมอบสุนัขต้องหมอบทันทีเมื่อรับคำสั่งหมอบ เมื่อสุนัขหมอบกรรมการสั่งให้เดินไปรับสุนัขยืนชิดด้านข้างสุนัขรอกรรมการอนุญาตให้สั่งสุนัขนั่งเมื่อกรรมการอนุญาตสั่งสุนัขชิดและเดินไปยังจุดหมอบยาว 

 

ใน IGP 2 การทดสอบมีความคล้ายคลึงกับ IGP 1 

แต่มีความยากเพิ่มเติม ดังนี้

 • เพิ่มขั้นตอนคำสั่งยืน หลังจากเสร็จขั้นตอนหมอบและเรียกมาหาสั่งสุนัขชิด กรรมการอนุญาตเดิน 15 ก้าวสั่งสุนัขยืนเดินออกจากสุนัข 15 ก้าว หันหลังกลับมายืนรอกรรมการอนุญาตให้เรียกสุนัขมาหา จากนั้นเดินไปจุดรับดัมเบล
 • เมื่อถึงจุดรับดัมเบลเลือกดัมเบลขนาด 1 กิโลกรัม เพื่อนำไปจุดที่กรรมการกำหนด เมื่อถึงจุดโยนดัมเบลบนพื้นไปด้านหน้า 10 เมตร รอสัญาตสั่งสุนัขไปคาบดัมเบลกลับมาด้วยความเร็วหยุดด้านหน้าตรงกลางผู้ฝึกรอกรรมการสั่งอนุญาตให้ไปจุดต่อไปโดยนำดัมเบลไปเก็บ
 • เมื่อนำดัมเบลขนาด 1 กิโลกรัมเก็บเข้าที่เดิมหยิบดัมเบลขนาด 650 เพื่อนำไปจุดแผงกระโดดเหมือนเช่น IGP 1 เมื่อเสร็จจากการคาบดัมเบลแผงกระโดดแล้วไปยัง แผงตัว A  ต่อ
 • เมื่อมาประจำจุดแผงตัว A ที่กรรมการกำหนดแล้วยืนห่างจากแผงตัว A อย่างน้อย 4 เมตร เพื่อโยนดัมเบลข้ามแผงไปด้านหน้าจากนั้นรอกลับกรรมการอนุญาตให้สั่งสุนัขไปข้ามดัมเบลผู้ฝึกสามารถสั่งคาบเมื่อสุนัขอยู่บนแผงกระโดดแล้วว จากนั้นนำดัมเบลไปเก็บ

ใน IGP 3 การทดสอบมีความคล้ายคลึงกับ IGP 2 

แต่มีความยากเพิ่มเติม ดังนี้

 • ในคำสั่งหมอบ ใน IGP 3 เมื่อจะสั่งสุนัขหมอบต้องเดินปกติ 15 ก้าวจากนั้นวิ่งทันทีสั่งสุนัขหมอบในขณะวิ่งเมื่อครบ 15 ก้าว สุนัขต้องหมอบทันทีในขณะวิ่ง จากนั้นผู้ฝึกวิ่งต่อไปอีก 30 ก้าว เมื่อครบหยุดหันหลังกลับมาหาสุนัขเพื่อรอสัญญาณจากกรรมการให้เรียกสุนัขมาหา เมื่อสุนัขมาหาด้วยความเร็วหยุดตรงกลางไม่ชนผู้ฝึกรอกรรมการสั่งชิดเพื่อไปขั้นตอนสั่งยืน
 • ในขั้นตอน IGP 3 เมื่อพร้อมสั่งสุนัขชิดและวิ่งทันทีเมื่อครบ 15 ก้าวสั่งสุนัขยืนทันทีเมื่อสุนัขยืนผู้ฝึกวิ่งต่อไปอีก 30 ก้าว จากนั้นรอกรรมการ อนุญาตให้เรียกสุนัขมาหาเมื่อสุนัขมาหาด้วยความเร็วหยุดตรงกลางไม่ชนผู้ฝึกรอกรรมการสั่งชิดเพื่อไปขั้นตอนดัมเบล
 • ในขั้นตอนดัมเบลบนพื้น IGP 3 ดัมเบลบนพื้นน้ำหนัก 2 กิโลกรัม เพื่อนำไปจุดที่กรรมการกำหนด เมื่อถึงจุดโยนดัมเบลบนพื้นไปด้านหน้า 10 เมตร รอสัญญาณสั่งสุนัขไปคาบดัมเบลกลับมาด้วยความเร็วหยุดด้านหน้าตรงกลางผู้ฝึกรอกรรมการสั่งอนุญาตให้ไปจุดต่อไปโดยนำดัมเบลไปเก็บก่อนเพื่อรอไปจุดต่อไป 
 • ผู้ที่ได้หมอบรอคอยระหว่างคู่สอบปฎิบิตงานต้องหลบในสุ้มที่กำหนดไว้ให้สุนัขที่หมอบรอต้องไม่เห็นผู้ควบคุม

สรุปความแตกต่าง ของ IGP 1-3 

IGP 1 ไม่มีขั้นตอน คาบดัมเบลในขั้นตอนแผงตัว A

IGP 2 มีสั่งยืนขณะเดิน และเพิ่มขนาดน้ำหนักดัมเบล เป็น 1 กิโลกรัมในขั้นตอนโยนบนพื้น และมีการคาบดัมเบลผ่านแผงตัว A 

IGP 3 มีสั่งหมอบขณะวิ่งและยืนขณะวิ่ง ส่วนขั้นตอนดัมเบลเพิ่มขนาดน้ำหนักดัมเบล เป็น 2 กิโลกรัมในขั้นตอนโยนบนพื้น และมีการคามดัมเบลผ่านแผงตัว A เช่นกัน 

 

ผังการเดิน Heeling

แบบฝึกหัด IGP-1 IGP-2 IGP-3
1.เดินชิด (Heeling) 15 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน
2.สั่งนั่ง แล้วไม่เคลื่อนไหว  

(Sit out of motion)

10 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน
3.สั่งหมอบและเรียกมาหา 

(Down with recall)

10 คะแนน 

(ผู้ควบคุมเดิน)

10 คะแนน 

(ผู้ควบคุมเดิน)

10 คะแนน 

(ผู้ควบคุมวิ่ง)

4.สั่งยืน แล้วไม่เคลื่อนไหว 

(Stand out of motion)

5 คะแนน 

(ผู้ควบคุมเดินและกลับไปรับสุนัข (pick-up))

10 คะแนน 

(ผู้ควบคุมวิ่งและเรียกสุนัขกลับมา (recall))

5.คาบดัมเบลกลับมาบนพื้นราบ (Retrieve on the flat) 15 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน
6.คาบดัมเบลกลับมาโดยข้ามแผงกระโดด1 เมตร 

(Retrieve over the 1 meter Jump)

15 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน
7.ปีนข้ามแผงตัวเอ  (Climbing over the Scaling wall)  15 คะแนน 

(ข้ามแผงโดยไม่มีการรีทรีฟ)

15 คะแนน 

(ข้ามแผงทั้งขาไปและกลับ พร้อมคาบดัมเบลกลับมา)

15 คะแนน 

(ข้ามแผงทั้งขาไปและกลับ พร้อมคาบดัมเบลกลับมา)

8.หมอบไกล 

(Send out with down)

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน
9.หมอบคอยภายใต้การก่อกวน (Down under distraction) 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน