Agility

DOG AGILITY

กีฬาการแข่งขันความว่องไวในสุนัข

Dog Agility คืออะไร

Dog agility คือ การแข่งขันความว่องไวในสุนัข นับเป็นกิจกรรมทางกีฬารูปแบบหนึ่งซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและส่งเสริมความฉลาดในสุนัข รวมไปถึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและมนุษย์ เนื่องจากการแข่งขันประเภทนี้ต้องอาศัยความสามัคคี และความเข้าใจระหว่างสุนัขและผู้จูง โดยรูปแบบการแข่งขันนั้นจะเน้นไปที่การนำสุนัขวิ่งผ่านเพื่อสื่อสารกับสิ่งกีดขวางต่างๆให้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติสุนัขที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้น ต้องเป็นสุนัขที่มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และเคยผ่านการฝึกฝนเชื่อฟังคำสั่งในขั้นเบื้องต้น โดยทั่วไปการแข่งขัน agility แบบทางการ โดยเฉพาะการแข่งขันในระดับสากลนั้นต้องยึดหลักกติกาตามมาตรฐานสากลซึ่งจัดขึ้นโดย FCI หรือ FEDERAL CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

กติกาการแข่งขันตาม FCI

ประเภทของการแข่งขัน (Categories)

การแข่งขัน agility สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามขนาดสุนัข โดยวัดจากความสูงตั้งแต่พื้นจนถึงบริเวณหัวไหล่ (wither) ได้แก่

 • สุนัขขนาดเล็ก (S; Small) ความสูงน้อยกว่า 35 เซนติเมตร
 • สุนัขขนาดกลาง (M; Medium) ความสูง 35-43 เซนติเมตร
 • สุนัขขนาดใหญ่ (L; Large) ความสูงเท่ากับหรือมากกว่า 43 เซนติเมตรเป็นต้นไป

เส้นทาง / ด่าน (Course)

การแข่งขัน agility คือ การนำสุนัขวิ่งผ่านและสื่อสารกับสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งในการจัดวางสิ่งกีดขวางนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ โดยมีชื่อเฉพาะใช้เรียกแต่ละรูปแบบนั้นว่า “คอร์ส” สุนัขที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางให้ถูกต้อง ครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนด ความยากง่ายของแต่ละคอร์สกำหนดโดยจำนวนและรูปแบบการวางสิ่งกีดขวาง รวมถึงความเร็วที่สุนัขใช้ทั้งหมดในการผ่านแต่ละคอร์ส ทุกคอร์สควรสร้างขึ้นให้มีความสมดุลระหว่างทักษะและความเร็ว

ขั้นตอนการแข่งขัน

 • ผู้จูงสุนัขห้ามเริ่มก่อนกรรมการให้สัญญาณพร้อม และต้องมั่นใจว่ามีการปลดสายจูงและปลอกคอออกจากตัวสุนัขแล้ว รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้จูงถือสิ่งใดไว้ในมือในระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้จูงสุนัขสามารถยืนได้ทุกตำแหน่งในคอร์ส เวลาจะเริ่มนับเมื่อสุนัขเดินผ่านจุดสตาร์ท
 • การออกคำสั่ง ทำมือสัญญาณสามารถทำได้ทุกรูปแบบในขณะวิ่ง
 • ผู้จูงสุนัขต้องมั่นใจว่าสุนัขได้ผ่านสิ่งกีดขวางถูกต้องตามลำดับ โดยไม่สัมผัสสุนัขหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ รวมถึงห้ามกระโดดข้ามหรือลอดใต้ผ่านสิ่งกีดขวาง
 • เวลาจะหยุดลงเมื่อสุนัขผ่านเส้นชัย โดยที่สุนัขจะต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งกีดขวางสุดท้ายได้อย่างถูกทิศทาง
 • เมื่อสิ้นสุด ณ ตำแหน่งเส้นชัย ผู้จูงสุนัขกลับเข้ามาใส่สายจูงและเดินออกจากสนามแข่งขัน
 • ผู้จูงสุนัข และสุนัข อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ของกรรมการตั้งแต่เดินเข้ามาจนกระทั่งเดินออกจากสนามแข่ง

ระยะเวลาในการแข่งขัน

ในการแข่งขัน agility นั้นนอกจากวัดความคล่องแคล่วในการผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ ระยะเวลาที่ใช้เป็นอีกหนึ่งตัววัดที่ใช้ในการตัดสินผลคะแนนแข่งขัน ซึ่งตัดสินจาก 2 ระยะเวลา ได้แก่ SCT และ MCT

 • Standard Course Time (SCT)
  • ระดับสากล (International) : ระยะเวลาตัดสินจากสุนัขที่สามารถทำเวลาได้เร็วที่สุดและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด + 15%
  • ระดับประเทศ (National) : ระยะเวลาตัดสินจากสูตรคำนวณ : ความยาวของคอร์ส (เมตร) ÷ อัตราเร็วที่กำหนด (เมตร/วินาที) เช่น ความยาวคอร์ส 60 เมตร กำหนดอัตราเร็วที่ 4 เมตร/วินาที ดังนั้น ระยะเวลา SCT ที่กำหนดมีค่าเท่ากับ 40 วินาที
 • Maximum Course Time (MCT)
  • ระยะเวลาตัดสินจากสูตรคำนวณ : ความยาวของคอร์ส (เมตร) ÷ อัตราเร็วที่ 2 เมตร/วินาที

ผลการตัดสิน (Qualification/ Certificate)

 • โดนหักทั้งหมด     0 – 5.99 คะแนน : ยอดเยี่ยม (EXCELLENT)
 • โดนหักทั้งหมด     6 – 15.99 คะแนน : ดีมาก (VERY GOOD)
 • โดนหักทั้งหมด     16 – 25.99 คะแนน : ดี (GOOD)
 • โดนหักทั้งหมดเป็นจำนวนมากกว่า    26 คะแนน : ไม่ผ่านเกณฑ์ (NO QUALIFICATION)

เกียรติบัตร FCI AGILITY CERTIFICATE จะให้แก่สุนัขที่ได้รับ “ยอดเยี่ยม” สามครั้ง ภายใต้กรรมการตัดสินสองคนในการแข่งขันAgility ลำดับ 1

ผลการแข่งขัน (Ranking)

ในการแข่งขัน agility จะวัดจาก 2 สิ่ง เพื่อใช้ตัดสินรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2

 1. ความผิดพลาดทั้งหมด (ความผิดพลาดจากคอร์ส และ จากการใช้เวลาเกิน SCT)
 2. ในกรณีที่สุนัขมีคะแนนความผิดพลาดเท่ากัน ให้สุนัขที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดเป็นผู้ชนะ

ตัวย่างสิ่งกีดขวาง (Obstacles) ที่ใช้ในการแข่งขัน